THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Gia đình anh Vũ Tấn Cường – Huyện Định Quán – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Gạo 1 Tấn