THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Gia đình Đồng chí Nguyễn Đình – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 50,000,000 VNĐ