THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Hội Liên hiệp Phụ Nữ – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Rau, củ, quả 10,000 Kg
2 Thanh long 1,000 Kg