THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Huỳnh Thị Thanh Minh Thành Phố Biên Hòa Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 3,000,000 VNĐ