THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Lê Thị Lệ Hằng Thành Phố Biên Hòa Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 1,000,000 VNĐ