THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh BINH-PHUOC
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Rau, củ, quả 5,000 Kg