THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh GIA-LAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Rau, củ, quả 8,500 Kg