THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh KON-TUM
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Nhu yếu phẩm khác 15 tấn
2 Mỳ ăn liền