THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh QUANG-BINH
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Rau, củ, quả 15,000 Kg