THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh QUANG-TRI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Cá khô 100 kg