THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Trương Quốc quý – Huyện Trảng Bom – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt VNĐ
2 Sữa