THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Cá khô 500 Kg